Мотивацията на служителите като част от изграждането на работодателска марка – Част 1

Като част от нашата поредица “Мотивацията на служителите като част от изграждането на работодателска марка”, бихме искали да обърнем внимание на посочените като двата основни фактора за мотивация на служителите за 2015г. Според изследването на Менпауер Груп Германия това са – добрите работни взаимоотношения с колегите и мениджърите, както и гъвкавото работно време.

Най – важни за служителската мотивация са добрите взаимоотношения както в колектива, така и с мениджърите. В проведеното изследване, 65% от респондентите отговарят, че се чувстват много по – мотивирани, когато имат добри отношения със своите колеги и мениджъри. В сравнение с предходната година, се наблюдава единствено намаление в процентно отношение – 77%.

Пиер Бурдийо и влиянието на социалния капитал

Pierre_Bourdieu
Пиер Бурдийо (Фото: alicia gaudí, @flickr.com, creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

Най – известната научна теория за позитивното повлияване на работните взаимоотношения върху мотивацията е теорията за социалния капитал, на френския социолог и социален философ Пиер Бурдийо. Социалният капитал описва колективната придобивка от социалната връзка между различни хора, като това може да бъде приложено и върху отношенията между служители и мениджъри.

Изграждането на социален капитал изисква високо ниво на доверие, взаимно съдействие и уважение към останалите, за да се изгради устойчиво сътрудничество. Всички тези характеристики и високо ниво на доверие водят до по – високо ниво на мотивираност на служителите. Служител, който не се чувства добре на работното си място, не е способен да извършва коректно дейността си. Не е необходимо да съществува истинско приятелство между служителите, но социалният капитал издига тезата за приятна работна среда, в която водещи са колегиалността и дългосрочните отношения между служителите.

Гъвкавото работно време като важен мотиватор

Изследването “Работна мотивация 2015”, проведено от Менпауер Груп Германия, определя гъвкавото работно време като втория най – важен мотиватор за служителите. Общо 50% от респондентите, взели участие, посочват гъвкавото работно време като най – важния мотивационен фактор. Предходната година, 67% от респондентите са посочили, че гъвкавото работно време има положително влияние върху мотивацията на служителите.

Въпреки че почти всяка работна позиция предлага като свое предимство гъвкаво работно време, учените от Университета в Минесота стигнали до заключението, че гъвкавото работно време на тези, които са родители, не се отразява върху спестяването им на време. Тоест, работейки по този начин, служителите не отделят повече време на децата си. Този тип на работа им предоставя повече време за себе си и намалява нивото на стреса, което от своя страна влияе положително на мотивацията им.

Щастливи служители за позитивен корпоративен имидж

Добрите отношения между колеги и мениджъри, както и гъвкавото работно време увеличават мотивацията, която от своя страна рефлектира положително върху тяхната дългосрочна ангажираност. В допълнение, щастливите служители разпространяват техния положителен опит с дадена компания и тази комуникация несъзнателно изгражда позитивния корпоративен имидж.

В следващата част от нашата поредица “Мотивация на служителите като част от изграждането на работодателска марка”, ще обсъждаме темите “приятелство между колеги” и “безплатни напитки за служителите”.

Привличането и задържане на служители е все още е предизвикателство

Привличането и задържане на служители е все още е предизвикателствоСпоред „Global Workforce Study 2014“ и „Talent Management & Rewards Studie 2014“ на посредническата компания Towers Watson, привличането на служители и тяхното задържане все още представляват предизвикателство за много компании.
В потвърждение на тази теза е и получената статистика, а именно: 17% от служителите планират да напуснат настоящият си работодател в следващите 2 години. 23% от служителите пък не са категорични дали желаят да напуснат настоящата си работна позиция.

Напредък в привличането и задържане на служители

В тази връзка статистиката на „Global Workforce Studie 2014“ показва, че едва 32% от служителите са на мнение, че работодателят им е достатъчно компетентен, за да задържи талантливите си служители. Също така само 33% от служителите имат положително мнение, че работодателят е способен да привлече нови таланти.

От публикуваните резултати от изследването на „Talent Management & Rewards Studie 2014“ е очевидно, че 38% от компаниите са назначили повече персонал, отколкото преди две години. Въпреки това 38% от фирмите отбелязват нарастване на миграцията и за 80% компаниите е изключително трудно да привлекат служители, които да допринесат за успеха на организацията. 62% от компаниите изпитват трудности да привлекат служители с „висок потенциал“.

Погрешни впечатления за приоритетите на служителите

По време на проучването на Towers Watson се изследват основните приоритети на служителите при привличане, както и при задържане на работа. От там става ясно, че компаниите често тълкуват погрешно тези приоритети. За служителите от основна важност, за започване на работа, е сигурността на работното място, следвана от основната заплата на второ и предизвикателства в задълженията на трето място.

По отношение на задържането на служители, отново вижданията на двете страни не се припокриват. Като основни водещи мотиви тук се очертават основната заплата, както и възможността за кариерно развитие. Докато служителите поставят на трето място сигурността на работното място, то в класацията, направена от фирмите, тя заема седмо място.

Придаването на стойност като движещ фактор

Има няколко важни фактора, които влияят положително на ангажираността на служителите. Според „Global Workforce Studie 2014“ се открояват няколко изключително важни фактора:

  1. Комуникация, даваща възможност на служителите да разберат корпоративния бизнес, както и да им позволява да добавят стойност към компанията
  2. Ясни и разбираеми цел и стратегия
  3. Добър баланс между работа и личен живот
  4. Позитивен имидж на компанията
  5. Включване на служителите в процеса на вземане на решение

Понижаване на безработицата в Европейския съюз

Според последните статистически данни, обявени от статистическата служба на Европейския съюз (Евростат), безработицата в Европа е намаляла до 9.8% през месец март, тази година. Това е с 0.8% по – малко в сравнение с нивото, отчетено през месец януари на 2014 година (10.6%).

безработицата в Европейския съюз
безработицата в Европейския съюз

Според същата статистика, която бе обявена от Евростат, 23,815 млн. европейци са били без работа през първия месец на 2015 година, като спрямо месец декември на предходната година, е отчетено понижение на безработните в Европейския съюз с 156 хиляди и спад с 1,82 милиона спрямо месец януари 2014 година.

Младежка безработица

4,889 млн. (равняващо се на 21,2%) е броят на младежите без работа (на възраст под 25 години) в Европейския съюз през месец януари на тази година. Това от своя страна може да бъде определено като понижение в сравнение с броят на младежката безработица през месец януари 2014година – 23,3 % или 562 хиляди души.

Ниво на безработицата в България

Актуалната статистика на Евростат сочи, че нивото на безработицата в България се е понижило до 10,8%, в сравнение с това през месец декември на 2014 година – 10,9% и 12.19% за януари 2014 година.

Наблюдава се устойчиво понижение на безработицата в България, което е под психологическото ниво от 400 000 души за девети пореден месец. До това заключение се достига на база на данните, обявени от страна на Евростат – 367 000 хиляди българи са били без работа през месец януари тази година и 424 000 души през месец януари на 2014 година.

Липса на заетост при младежите в България

Младежката безработица в България през месец януари тази година, стабилизира на нивото от на тази от месец декември на 2014 година – 22.3%, но е и далеч по – ниска от нивото през първия месец на 2014 година – 26.6%. Българите на възраст под 25 години, които не са били трудово заети в началото на тази година (месец януари), са наброявали 45 000, като броят им е аналогичен с този от месец декември на 2014 година.

Отношение на безработицата между жени и мъже в България

Безработицата при жените през месец януари тази година и месец декември на 2014 година е идентична – 10,0% и под нивото от 11,6% в сравнение с месец януари на 2014 година. При мъжете се наблюдава понижение между стойностите за месец януари тази година (11,6%) и тези за месец декември на 2014 година (11,7%), което от своя страна отбелязва сериозен спад в сравнение с първия месец на 2014 година – 13,3%.

Нужда от дипломирани служители на немския трудов пазар 2015

Според проучване на Staufenbiel – Instituts се наблюдава оптимистичната тенденция за развитие на пазара на труда за абсолвенти. По – малко компании, в сравнение с предходните години, установяват покачващата се нужда от абсолвенти, но правят песимистични прогнози за повечето дисциплини.
Според проучването, най – търсени за 2015г. Ще бъдат икономистите. За близо 45 процента от обявените свободни работни позиции, половината от които са стажантски позиции, се търсят служители с икономическо образование. Прогнозата за следващите 5 години е търсенето на икономисти в компаниите да нарасне с около 3 процента.

Нуждата от инженери и компютърни специалисти се увеличава

В сравнение с предходните години, прогнозата за търсенето на инженери и компютърни специалисти са по – малко оптимистични, но все още положителни. Относно инженерите, 35% от работодателите (с 2 процента по-малко в сравнение с миналата година) очакват сериозно увеличаване на търсенето. Прогнозата е цифрата да се увеличи до 63% през следващите пет години, въпреки че това показва спад в сравнение с очакваното нарастване на търсенето за предходната година (68 %).

За завършващите образование в сферата на информационните технологии, прогнозните стойности остават непроменени, в сравнение с миналогодишните. 38% от компаниите очакват, че нуждата и търсенето на такъв тип кадри ще се повиши с 8%. Дори и за в бъдеще перспективите за работа остават положителни: 15% от компаниите виждат в ИТ индустрията значително покачване на нуждата от дипломирани специалисти в сферата – 51 процента.

Търсенето е предимно на стажанти

Почти половината от местата са предвидени за стажанти (44%). 6 процента от местата са за стажантски програми, а 18 процента – възможност за работа за млади професионалисти. В процентен дял, останалото търсене се разпределя по следния начин – висшисти (27%), административни служители (3%) и сътрудници (2%).
В сферата на информационните технологии, фокусът не е толкова силно поставен върху стажантските програми (35%). За това пък търсенето на млади специалисти се равнява на 31 процента. За вече дипломирани специалисти отново местата са (43%) и висшисти (29%). Все по-рядко започват да се обявяват стажантски позиции за програмисти (4%) и инженери (3%).

Най – търсени са специалистите с магистърска степен

Кандидатите, притежаващи Магистърска степен на образование са с предимство. Голяма част от компаниите споделят, че предпочитат служители с тази академична степен (76 %), пред притежаващите бакалавърска степен (60 %) и тези, с училищна диплома (55 %).

Дори и при инженери и програмисти може да бъде забелязана същата тенденция. 97 процента от компаниите в сферата на инженерната дейност, предпочитат да наемат служители с Магистърска степен и 92 процента в сферата на Информационните дейности. Интересен е фактът, че бакалавърската степен е предпочитана от компаниите за 47% от специалистите в информационните технологии и 36% за инженерните специалисти.

Актуална статистика за имиграцията в Германия

Федералното правителство на Германия представи своя доклад относно миграцията през 2013г. Според този доклад общо 1.23 милиона души са имигрирали през 2013г. в Германия, което е с около 200 000 повече, в сравнение с 2012г. Толкова високи стойности на имигранти в Германия са били през 1993 година.

Повечето имигранти са от Европа

migrationsbericht
Migrationsbericht 2013

Повечето имигранти, пристигнали през 2013г., са с националности: Полша (190 000 човека), следвани от румънците (139 000души). От България около 61 000 души са имигрирали.

Според Миграционния Доклад за 2012г., броят на заминаващите от Германия, считано за периода от 2012г. до 2013г., е с дванадесет процентно увеличение – 800 000 (като данните сочат, че за предходната година те са били 712 000 души). Според тази информация, мигриралите са около 430 000 души (в сравнение с предходната година 370 000 човека) – също най – високата стойност от 1993г. до сега.

Докладът за миграцията е само един числен израз на процеса на миграция в Германия. Като обобщение от статистически данни, той не съдържа политически решения. Докладът на Федералното правителство следва да бъде използван като база за вземане на политически и държавни решения, с цел управление на миграционната политика.

На 8 юни 2000г., Германският Бундестаг поиска от Федералното правителство да изготви и предостави годишен доклад за миграцията, който да даде цялостната визия на развитието на годишната имиграция и емиграция. Този доклад следва да бъде получен от Федералната служба за миграцията и бежанците, а след това да бъде представен от Федералния министър на вътрешните работи пред управляващия кабинет.

Висококвалифицирани, специалисти и студенти

Процентът на имигриралите квалифицирани и висококвалифицирани работници от страни извън ЕС има завиден ръст в периода 2009 – 2012г. (16 000 през 2009г. до 27 000 през 2012г.), за разлика от 2013г., в която бележи спад – 24 000 души. Този спад дава възможност на специалистите в областта да я определят като година със спад в имиграцията.

Blue Card EU
Blue Card EU

С въвеждането на Синя карта (Blue Card EU), легитимираща престой с цел работна заетост, на територията на страните от ЕС, имиграцията отново започва да се покачва – 4651 души имигрирали в Германия, притежавайки тази карта.
За зимния семестър на 2013 – 2014г. броят на чуждестранните студенти, учещи в немски университети е 301 000 души (или 72.6 % са чуждестранните студенти).

Лица, търсещи убежище

От 1990г. до края на 2013г. броят на лицата търсещи убежище в Германия е бил 2 584 000. От началото на 2007г. до момента броят на молбите за убежище в Германия отново е започнал да се покачва. За 2013г. Молбите са за 109 580 души повече, в сравнение с предходната година, което е еквивалентно на увеличение от близо 70% (64 539 молби за убежище за 2012г.).

Около 39 % от получените молби са на кандидати от Европа и почти 39% кандидати от Азия. Причина за покачването в молбите за убежище, в сравнение с предходната година се дължи и на покачване броя на молби на лица от Африка – 20.5% за 2013г.

Млади имигранти

Хората с имигрантски произход в Германия, са значително по – млади от средностатистическия германски гражданин. Така през 2013г., почти 67% от хората с имигрантски произход са по – млади от 45 години. За сравнение по този критерий, 44 % е процентът на населението без имигрантски произход.

Българите в Германия

През 2013г. броят на българите емигрирали в Германия е 59 323. От тях 38 594 души напускат страната, което води до нетно вътрешната миграция на 20 729 човека.
Броят на емигрантите от страните със значително по – многобройно население се равнява на: Полша – 197 009 души, Румъния – 135 416 човека, Италия – 60 651 души. В сравнение с релацията брой на населението – емигрирали жители, България затвърждава позицията на лидер.