Понижаване на безработицата в Европейския съюз

Според последните статистически данни, обявени от статистическата служба на Европейския съюз (Евростат), безработицата в Европа е намаляла до 9.8% през месец март, тази година. Това е с 0.8% по – малко в сравнение с нивото, отчетено през месец януари на 2014 година (10.6%).

безработицата в Европейския съюз
безработицата в Европейския съюз

Според същата статистика, която бе обявена от Евростат, 23,815 млн. европейци са били без работа през първия месец на 2015 година, като спрямо месец декември на предходната година, е отчетено понижение на безработните в Европейския съюз с 156 хиляди и спад с 1,82 милиона спрямо месец януари 2014 година.

Младежка безработица

4,889 млн. (равняващо се на 21,2%) е броят на младежите без работа (на възраст под 25 години) в Европейския съюз през месец януари на тази година. Това от своя страна може да бъде определено като понижение в сравнение с броят на младежката безработица през месец януари 2014година – 23,3 % или 562 хиляди души.

Ниво на безработицата в България

Актуалната статистика на Евростат сочи, че нивото на безработицата в България се е понижило до 10,8%, в сравнение с това през месец декември на 2014 година – 10,9% и 12.19% за януари 2014 година.

Наблюдава се устойчиво понижение на безработицата в България, което е под психологическото ниво от 400 000 души за девети пореден месец. До това заключение се достига на база на данните, обявени от страна на Евростат – 367 000 хиляди българи са били без работа през месец януари тази година и 424 000 души през месец януари на 2014 година.

Липса на заетост при младежите в България

Младежката безработица в България през месец януари тази година, стабилизира на нивото от на тази от месец декември на 2014 година – 22.3%, но е и далеч по – ниска от нивото през първия месец на 2014 година – 26.6%. Българите на възраст под 25 години, които не са били трудово заети в началото на тази година (месец януари), са наброявали 45 000, като броят им е аналогичен с този от месец декември на 2014 година.

Отношение на безработицата между жени и мъже в България

Безработицата при жените през месец януари тази година и месец декември на 2014 година е идентична – 10,0% и под нивото от 11,6% в сравнение с месец януари на 2014 година. При мъжете се наблюдава понижение между стойностите за месец януари тази година (11,6%) и тези за месец декември на 2014 година (11,7%), което от своя страна отбелязва сериозен спад в сравнение с първия месец на 2014 година – 13,3%.

Нужда от дипломирани служители на немския трудов пазар 2015

Според проучване на Staufenbiel – Instituts се наблюдава оптимистичната тенденция за развитие на пазара на труда за абсолвенти. По – малко компании, в сравнение с предходните години, установяват покачващата се нужда от абсолвенти, но правят песимистични прогнози за повечето дисциплини.
Според проучването, най – търсени за 2015г. Ще бъдат икономистите. За близо 45 процента от обявените свободни работни позиции, половината от които са стажантски позиции, се търсят служители с икономическо образование. Прогнозата за следващите 5 години е търсенето на икономисти в компаниите да нарасне с около 3 процента.

Нуждата от инженери и компютърни специалисти се увеличава

В сравнение с предходните години, прогнозата за търсенето на инженери и компютърни специалисти са по – малко оптимистични, но все още положителни. Относно инженерите, 35% от работодателите (с 2 процента по-малко в сравнение с миналата година) очакват сериозно увеличаване на търсенето. Прогнозата е цифрата да се увеличи до 63% през следващите пет години, въпреки че това показва спад в сравнение с очакваното нарастване на търсенето за предходната година (68 %).

За завършващите образование в сферата на информационните технологии, прогнозните стойности остават непроменени, в сравнение с миналогодишните. 38% от компаниите очакват, че нуждата и търсенето на такъв тип кадри ще се повиши с 8%. Дори и за в бъдеще перспективите за работа остават положителни: 15% от компаниите виждат в ИТ индустрията значително покачване на нуждата от дипломирани специалисти в сферата – 51 процента.

Търсенето е предимно на стажанти

Почти половината от местата са предвидени за стажанти (44%). 6 процента от местата са за стажантски програми, а 18 процента – възможност за работа за млади професионалисти. В процентен дял, останалото търсене се разпределя по следния начин – висшисти (27%), административни служители (3%) и сътрудници (2%).
В сферата на информационните технологии, фокусът не е толкова силно поставен върху стажантските програми (35%). За това пък търсенето на млади специалисти се равнява на 31 процента. За вече дипломирани специалисти отново местата са (43%) и висшисти (29%). Все по-рядко започват да се обявяват стажантски позиции за програмисти (4%) и инженери (3%).

Най – търсени са специалистите с магистърска степен

Кандидатите, притежаващи Магистърска степен на образование са с предимство. Голяма част от компаниите споделят, че предпочитат служители с тази академична степен (76 %), пред притежаващите бакалавърска степен (60 %) и тези, с училищна диплома (55 %).

Дори и при инженери и програмисти може да бъде забелязана същата тенденция. 97 процента от компаниите в сферата на инженерната дейност, предпочитат да наемат служители с Магистърска степен и 92 процента в сферата на Информационните дейности. Интересен е фактът, че бакалавърската степен е предпочитана от компаниите за 47% от специалистите в информационните технологии и 36% за инженерните специалисти.

Актуална статистика за имиграцията в Германия

Федералното правителство на Германия представи своя доклад относно миграцията през 2013г. Според този доклад общо 1.23 милиона души са имигрирали през 2013г. в Германия, което е с около 200 000 повече, в сравнение с 2012г. Толкова високи стойности на имигранти в Германия са били през 1993 година.

Повечето имигранти са от Европа

migrationsbericht
Migrationsbericht 2013

Повечето имигранти, пристигнали през 2013г., са с националности: Полша (190 000 човека), следвани от румънците (139 000души). От България около 61 000 души са имигрирали.

Според Миграционния Доклад за 2012г., броят на заминаващите от Германия, считано за периода от 2012г. до 2013г., е с дванадесет процентно увеличение – 800 000 (като данните сочат, че за предходната година те са били 712 000 души). Според тази информация, мигриралите са около 430 000 души (в сравнение с предходната година 370 000 човека) – също най – високата стойност от 1993г. до сега.

Докладът за миграцията е само един числен израз на процеса на миграция в Германия. Като обобщение от статистически данни, той не съдържа политически решения. Докладът на Федералното правителство следва да бъде използван като база за вземане на политически и държавни решения, с цел управление на миграционната политика.

На 8 юни 2000г., Германският Бундестаг поиска от Федералното правителство да изготви и предостави годишен доклад за миграцията, който да даде цялостната визия на развитието на годишната имиграция и емиграция. Този доклад следва да бъде получен от Федералната служба за миграцията и бежанците, а след това да бъде представен от Федералния министър на вътрешните работи пред управляващия кабинет.

Висококвалифицирани, специалисти и студенти

Процентът на имигриралите квалифицирани и висококвалифицирани работници от страни извън ЕС има завиден ръст в периода 2009 – 2012г. (16 000 през 2009г. до 27 000 през 2012г.), за разлика от 2013г., в която бележи спад – 24 000 души. Този спад дава възможност на специалистите в областта да я определят като година със спад в имиграцията.

Blue Card EU
Blue Card EU

С въвеждането на Синя карта (Blue Card EU), легитимираща престой с цел работна заетост, на територията на страните от ЕС, имиграцията отново започва да се покачва – 4651 души имигрирали в Германия, притежавайки тази карта.
За зимния семестър на 2013 – 2014г. броят на чуждестранните студенти, учещи в немски университети е 301 000 души (или 72.6 % са чуждестранните студенти).

Лица, търсещи убежище

От 1990г. до края на 2013г. броят на лицата търсещи убежище в Германия е бил 2 584 000. От началото на 2007г. до момента броят на молбите за убежище в Германия отново е започнал да се покачва. За 2013г. Молбите са за 109 580 души повече, в сравнение с предходната година, което е еквивалентно на увеличение от близо 70% (64 539 молби за убежище за 2012г.).

Около 39 % от получените молби са на кандидати от Европа и почти 39% кандидати от Азия. Причина за покачването в молбите за убежище, в сравнение с предходната година се дължи и на покачване броя на молби на лица от Африка – 20.5% за 2013г.

Млади имигранти

Хората с имигрантски произход в Германия, са значително по – млади от средностатистическия германски гражданин. Така през 2013г., почти 67% от хората с имигрантски произход са по – млади от 45 години. За сравнение по този критерий, 44 % е процентът на населението без имигрантски произход.

Българите в Германия

През 2013г. броят на българите емигрирали в Германия е 59 323. От тях 38 594 души напускат страната, което води до нетно вътрешната миграция на 20 729 човека.
Броят на емигрантите от страните със значително по – многобройно население се равнява на: Полша – 197 009 души, Румъния – 135 416 човека, Италия – 60 651 души. В сравнение с релацията брой на населението – емигрирали жители, България затвърждава позицията на лидер.

Минимална заплата за Германия от януари 2015

В началото на 2015 Германия, за първи път в своята история, въвежда минимална заплата. До сега Германия беше една от малкото Европейски държави, които не притежаваха такъв стандарт. Работодателите вече ще бъдат задължени да плащат на своите работници не по- малко от 8,50 Евро на час, считано от началото на януари. Според статистика на немското правителство около 3,7 милиона от населението, до този момент, получават по- ниска сума от тази и ще се възползват от новия закон.

Минималната заплата ще бъде насочена към развитие на системата за заплащане, на основния Германски пазар, от независима комисия, съставена от членове едновременно на синдикати и работни организации.

Минимална заплата Германия
Минимална заплата Германия

Минималната заплата валидна и за българите

Новата минимална заплата ще се отнася за всички, които работят в Германия, независимо с какво гражданство са. Освен това чуждестранните компании също ще трябва да се съобразят със законните изисквания за минимална заплата (с официалното, не много приятно, наименование “Tarifautonomiestärkungsgesetz”) и да плащат на своите служители определената почасова заплата от 8,50 Евро. Тук става въпрос и за българите, които отиват да работят в Германия, като подписват български трудов договор.

Взаимовръзка с Arbeitnehmerentsendegesetz

За няколко бизнес направления въвеждането на минимална заплата не е нова новина, като цяло: The Arbeitnehmerentsendegesetz- закон, който е въведен през 1996 година и е основно преработен през 2009 година, определя минимална заплата за няколко индустриални сектора като строителство, хигиена и здравеопазване.

The Arbeitnehmerentsendegesetz е задължителен за чуждестранни компании, след като те веднъж са станали активни на немския пазар. Както подсказва самото име, целта на закона е да се избегне дъмпинг конкуренцията между тези компании, които плащат на своите работници заплата, по- ниска от стандартите за Германия. Минималното заплащане много зависи от спецификата на съответната индустрия, но обикновено е по- високо от нововъведената основна минимална заплата. В случай, че процентното възнаграждение е по- високо от 8,50 Евро, работодателите ще трябва да продължат да се съобразяват с добре познатия Arbeitnehmerentsendegesetz и да прехвърлят възнаграждението над прага от 8,50 Евро.

Отговорност на компаниите, основана на новия закон за минимална работна заплата

Новият Tarifautonomiestärkungsgesetz регулира в 14 точки минималната заплата, в „ Отговорност на купувача“ към съответната отговаряща норма на Arbeitnehmerentsendegesetz, който се използва и в този случай. Съответно компаниите носят отговорност, ако други компании, които изпълняват поръчки за тях, не спазват закона за минималната заплата.

Те могат да бъдат таксувани за злоупотреби като подизпълнители, със административно нарушение до 500,000 Евро, при установяването на такъв случай. Силно препоръчително е в своите договори с подизпълнители, за да избегнат подобен риск, компаниите да включат права за освобождаване от такава отговорност.

Update 26 Януари 2015 : Протест на чуждестранните спедитори

Минималната работна заплата “действа”, но невинаги така, както точно са очаквали немските управници. Според немската индустрия и търговия, целяща да се противопостави на практиката, минималната работна заплата следва да важи и за чуждестранните спедиторски компании, води до протест от страна няколко правителства.

Чуждестранните спедиторски компании също трябва да заплащат на своите шофьори минималната работна заплата, когато камионите им обслужват международни курсове и товарят и разтоварват в Германия. За времето, в което ще прекарат в суверенната територия, да се дължи минималното заплащане от 8.50 Eвро, което е значително над равнището на заплащане на източноевропейските шофьори.

Полша, Великобритания, някои балтийски страни, Унгария и Румъния не желаят да го приемат, като към тях могат да се присъединят и други страни. Държавите се аргументират с това, че чрез въвеждането на новата регулация, Германия поставя недостижимо препятствие – въвеждането на тарифа, кояtо е в несъвместима с правилата на вътрешния пазар. В допълнение, ангажиментите по протокола ще бъдат в противоречие със Закона за защта на личните данни в държавите-членки на Европейския съюз.

Как да организираме работата си по време на Коледните празници

Ако искате да създадете най- добрия начин за спокойна и празнична ваканция, първата стъпка е организация и никакви ограничения, заради работа, които могат да провалят доброто настроение и Коледния дух.

Подготовката за незабравима ваканция, с помощта на предварителен и последователен план, води до бързо справяне със сезонната домакинска работа и оставя на разположение много свободно време, енергия и пари. Тук може да прочетете някои идеи и предложения за добре съставени планове, които могат да намалят цялата работна безредица преди, по време и след Коледа.

koleda organisatia

Обратно броене до Коледа

Обратното борене е организационен Коледен план, който разделя на отделни части сезонната работа в къщи, като я превръща в  лесни за завършване седмични задачи. Това лесно може да се комбинира и с работата в офиса, като я направи не толкова натоварена. Този специален план е за хора, които искат да се подготвят за Коледа и да имат повече време за празниците, без да се занимават с чистене и подреждане, както и административни дейности. Може да го използвате, ако искате да пропуснете всички излишни задължения преди Коледа и да се насладите на малко свободно време. Или казано по друг начин, това е план за „обикновените ваканционни неща“, който е създаден за повече забавление и настроение през декември.

http://101daystochristmas.com/

101 дни до Коледа

Ако не Ви харесва идеята за конкретен план и предпочитате да игнорирате цялата организационна дейност, трябва да пробвате ежедневното напомняне, което е част от плана „101 дни до Коледа“. Това са всекидневни Коледни начини за планиране, които започват от септември и Ви съпътстват до края на ваканционния сезон. Ежедневните малки напомняния могат да Ви подсещат за определени, вече планирани неща, без да се налага да следвате досадни графици или официални „планове“. В случай, че вече е твърде късно да използвате тази възможност, винаги може да го направите следващата година.

http://christmas.organizedhome.com/christmas-countdown

План Дом & Празници

Вие сте мечтател и искате да празнувате Коледния сезон в чист и подреден дом, наслаждавайки се на атмосферата и уюта или просто забавлявайки се. Това е перфектният Дом & Празници план за Вас. Цялата идея е свързана с последователен график за всяка седмица, който обхваща чистене и подреждане на цялата къща през Декември, като паралелно се подготвяте за празниците навреме. Може да разделите безпорядъка, да изчистите и да си организирате седмични задачи, които да се вършат бързо, а не да отнемат твърде много време. Съчетайте физическото натоварване с мисловната дейност на работното място, за да бъдете в перфектна форма. И за да сте напълно подготвени преди Коледната вечер, може да включите няколко малки предпразнични задачи. Накрая ще забележите, че резултатите са удовлетворяващи и уютната и приятна атмосфера е създадена.

http://christmas.organizedhome.com/house-holidays-plan

Големият Празничен План

Ако искате да имате време и за офиса и за домакинството, трябва да си създадете стриктен план, без стрес. Големият Празничен план е свързан със седмично чистене и организиране на задачите, като ги разпределяте стая по стая и минавате през цялата къща. По този начин ще имате време да завършите работните си задължения и да подготвите дома си за празниците.

http://christmas.organizedhome.com/holiday-grand-plan-2014

Изберете най- подходящия план, за да имате мечтаната Коледа, и организирайте работното си време. Не мислете твърде много, защото Коледа наближава!

page